Om Kulturorganisasjonene

Christianssands Byselskab

Christianssands Byselskab ble stiftet i 1830, først og fremst for å ta seg av forsømte barn. Selskabet opprettet flere arbeidsanstalter og drev dem inntil kommunen tok over ansvaret. Fra 1843 ble oppgavene utvidet til også å omfatte arbeider til byens og omegns forskjønnelse. General Oscar Wergeland var formann fra 1863 til sin død i 1895, og i hans tid besto mye av soldatenes eksersis å opparbeide Ravnedalen og Baneheia og beplante Torvparken (nå Wergelandsparken) og en mengde alléer i og rundt Kristiansand. I 1938 ble Parkvesenet opprettet og overtok Byselskabets oppgaver. I 1974 ble det tatt initiativ til å gjenopplive Byselskabet med følgende formål: «.. å virke for Kristiansand by og omegns vel. Selskapet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken, skape forståelse for og ta vare på kulturell og historisk interesse.» Byselskabet er i dag aktiv bidragsyter som høringsinstans i utbyggingssaker og med arrangementer med historisk og kulturelt innhold og gir ut årsskriftet «Historier fra Kristiansand». Mer info her: www.byselskabet.no

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen arbeider for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer.

Noen bygninger og anlegg betyr mer for oss enn andre. Det er bygningene som i spesielt stor grad har gitt vår kultur dens særpreg. Vi kaller det vår nasjonale kulturarv. Det er middelalderens stavkirker, steinkirker og loft, men også 1800-tallets fjellgårder, sjøhus og fyr. Slike bygninger, som ligger vakkert og trygt forankret til i landskapet, visualiserer Norges egenart.

Mange av disse bygningene er bevart takket være Fortidsminneforeningens innsats.

I dag har vi et godt utbygget offentlig kulturvern. Likevel opplever vi stadig at gamle hus, veier, broer og vakre kulturmiljøer må vike for nye anlegg.

Det frivillige kulturminnevernet er viktig og nødvendig for at vi skal kunne bevare bredden i kulturarven og skape forståelse for viktigheten av vår kulturarv. Fortidsminneforeningens styrke er medlemmenes genuine interesse for og kjærlighet til gamle hus, bygnings- og kulturmiljøer.

Foreningen med det lange navn og den korte lunten

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som kjemper for at vi skal ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, slik at kommende generasjoner også skal kunne glede seg over dem.

Foreningen ser det som viktig å være aktiv i den offentlige debatten om kulturminners skjebne. Vi er myndighetenes vaktbikkje og tar på oss pådriverrollen.

Som eiendomsbesitter har foreningen opparbeidet erfaring og ekspertise med restaurering, vedlikehold og drift. Medlemmene arbeider med egne bevaringsprosjekter og støtter opp om andres.

Gammel og ny kunnskap formidles gjennom foreningens publikasjoner og aktiviteter.

Fortidsminneforeningen er basert på personlig medlemskap, men også kommuner, institusjoner, foreninger og andre former for sammenslutninger er velkomne som medlemmer.

Besøk nettside for mer informasjon: www.fortidsminneforeningen.no

Slekt og Data Vest-Agder

Slekt og Data Vest-Agder er et distriktslag av Slekt og Data som er landets største  forening for slektsforskere med sine over 10.000 medlemmer.

Slekt og Data Vest-Agder ble stiftet onsdag 29.mai 1996 og har ca. 260 medlemmer.

Vi har medlemsmøter hver første tirsdag i måneden på Arkivsenter sør/Statsarkivet på Presteheia i Kristiansand. Her har vi både slektsrelaterte temaer, datafaglige temaer og andre kurs og aktiviteter knyttet til slektsforskning.

Hver tredje tirsdag i måneden har vi Slektskafe i Bentsens hus. Her hjelper medlemmene hverandre med ulike utfordringer innen slektsforskning, data eller andre tilknyttede temaer.

Besøk vår va.disnorge.no for mer informasjon.

Posebyen Vel

Posebyen Vel representerer sine medlemmer bosatt i Posebyen, Nord-Øst delen av Kvadraturen også kaldt gamlebyen.

Vellet arbeider med å fremme sin visjon og målsetning om en levende bydel.

Vår unike og lune bebyggelse i hjertet av Sørlandets hovedstad, er et urbant og levende samfunn som en liten by i byen. Her er det hjem for studenter, familier og gamle – vi har barnehager, skoler, turområder og strand i umiddelbar nærhet – i tillegg til alt hva Kristiansand har å by på.

Besøk nettside for mer informasjon: www.posebyenvel.no

Thaulows Hus

Thaulows hus på Bragdøya ble oppført som byens første lystgård ca. 1768, av by- og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow 1722 -99. Han var påvirket av opplysningstiden og Rousseaus tanker om et liv i harmoni med naturen. Velstående byborgere bygde gårder i vakre omgivelser på landet, behagelig nær byen, der de bodde det meste av sommeren. Ofte drev de mønsterbruk med nye dyrkingsmetoder.

Huset ble altså bygd som sommerbolig for den etter hvert tallrike familien Thaulow. Henrik Arnold, fru Jacobine og deres 13 barn som alle vokste opp. Når høsten kom flyttet de tilbake til sitt fasjonable hus i Østre Strandgate. Thaulowfamilien var svært kulturinteressert og Det Dramatiske Selskab ble stiftet i deres hjem i 1787 og lever fremdeles i beste velgående. I huset på Bragdøya ble det for øvrig laget en liten scene i trappeoppgangen mellom etasjene.

Thaulows nest yngste datter Alette giftet seg i 1807 med presten Nicolay Wergeland, og deres ”berømte” barn Henrik og Camilla tilbragte flere somre hos sin tante og onkel på ”deilige Bragdø”.

Thaulows hus var i en elendig forfatning da Christianssands Byselskab i 1983 vedtok å starte restaurering av huset og fikk reddet det, men av økonomiske årsaker stoppet dette opp i begynnelsen av 1990 årene. Det var heldigvis mange som syntes dette var for galt, og i kulturminneåret 1997 ble Thaulows hus valgt til Kristiansand kommunes kulturminne, noe som utløste midler fra både kommunen og fylket.

Bislaget ble gjenoppbygget som replika, og rommer bekvemmeligheter som et moderne kjøkken, dusj og toalett. Huset ble ferdigstilt først i august 2006 og høytidelig innviet med et stort arrangement. Huset er i dag et levende kulturminne.

Kulturgruppen Thaulows hus , har ansvar for de aktiviteter som finner sted, og består av representanter fra Christianssands Byselskab, Det Dramatiske Selskab, Wergelandsselskapet, Kristiansands museum, Sørnorsk filmsenter, Fortidsminneforeningen og Bragdøya kystlag. Kulturgruppens formål er å fremme interessen for kulturminnet Thaulows hus og for familiene Thaulow og Wergeland, som gjennom sitt samfunnsmessige og kunstneriske engasjement på 17- og 1800- tallet bidro til å skape det moderne Norge.

Besøk nettside for mer informasjon:

Foreningen Posebyen

Foreningen Posebyen ble stiftet høsten 2013 og er en interesseforening for gårdeiere, næringsdrivende, beboere, og ellers alle som er opptatt av å utvikle Posebyen, gamlebyen i Kristiansand.

Målsettingen vår er å vitalisere og bevare Gamlebyen i Kristiansand.

Delmålelene våre er å bevare og vedlikeholde den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører byanlegget til som fortids- og kulturminne, ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v., samt stelle og pleie av grøntområder, spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi, for derigjennom å fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Posebyen og utvikle Kvartal FEM i Posebyen som kulturelt knutepunkt.

«Kvartal FEM – Den Store Bydugnaden», er utarbeidet og drives frem av Foreningen og dens heleide datterselskap Quartalet AS. Basert på Bystyrets vedtak den 1. mars 2017 ble det den 1. september 2017 inngått leieavtale med Kristiansand Eiendom for Kristian Ivs gate 81, 83 og 85 og Kronprinsens gate 57. Hvis prøveperioden på 3 år går etter planen, så kan leieavtalen utvides trinnvis i inntil 30 år. Formålet er blant annet at bakgården skal bli offentlig tilgjengelig og byggene skal kunne brukes til allmenne kulturbasert næring. Vi arbeider for et helhetlig konsept basert eksempelvis på Fellesverkstedene, Matverkstedet, Galleri FEM, Showroom og butikk, Kafé og restaurant FEM, Helårsmarked med faste årlige arrangementer som Julemarked og 17. mai konsept, mm.

Besøk nettside for mer informasjon: www.posebyen.com

Egen nettside for Kvartal FEM: www.kvartalfem.no